Czym jest E-mark i jakie ma znaczenie dla urządzeń RFID stosowanych w pojazdach?

Sprzęt elektryczny (w tym sprzęt elektroniczny) przeznaczony do zamontowania w pojeździe silnikowym jest uznawany za „Electronic Sub Assembly (ESA)” lub „sprzęt posprzedażny” i musi spełniać wymagania EMC dyrektyw motoryzacyjnych. Z tego powodu certyfikacja e-Mark/E-Mark, która jest nadawana po przejściu rygorystycznych testów w tyn EMC, jest świadectwem zgodności urządzenia RFID dla zastosowań „automotive”.

Czym jest „e-Mark” i jaką postać może przyjąć?

e-Mark e20

Znak e-Mark jest znakiem dla homologowanych pojazdów i części pojazdów sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej i nadawany jest przez organ certyfikujący po przejściu szeregu wnikliwych badań. Dyrektywa w sprawie e-Mark to „Dyrektywa Komisji 2004/104/WE z dnia 14 października 2004 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniająca dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep.”.

Znak e-Mark opiera się na w/w Dyrektywie UE i jest znakiem certyfikacji bezpieczeństwa oraz wymogiem, aby państwa członkowskie Unii Europejskiej zastosowały go dla pojazdów silnikowych, części i ich układów. Logo e-Mark to prostokątna ramka z małą literą „e” oraz numerem państwa UE, w którym udzielono homologacji. Jeżeli jedno państwo udzieli zgody, uznaje się je za wystarczające dla wszystkich pozostałych państw członkowskich.

Kody krajów są następujące:

 • e1 - Niemcy,
 • e2 - Francja,
 • e3 - Włochy,
 • e4 - Holandia,
 • e5 - Szwecja,
 • e6 - Belgia,
 • e7 - Węgry,
 • e8 - Republika Czeska,
 • e9 - Hiszpania,
 • e11 - Wielka Brytania,
 • e12 - Austria,
 • e13 - Luksemburg,
 • e17 - Finlandia,
 • e18 - Dania,
 • e19 - Rumunia,
 • e20 - Polska,
 • e21 - Portugalia,
 • e23 - Grecja,
 • e24 - Irlandia,
 • e26 - Słowenia,
 • e27 - Słowacja,
 • e29 - Estonia,
 • e32 - Łotwa,
 • e34 - Bułgaria,
 • e36 - Litwa,
 • e49 - Południowy Cypr,
 • e50 - Malta.

Co to jest „E-Mark” i jaką postać może przyjąć?

E-Mark E20

E-Mark jest zharmonizowanym wymogiem certyfikacji Unii Europejskiej i Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych dla pojazdów drogowych. Celem procesu certyfikacji jest zapewnienie bezpieczeństwa kierowcy pojazdu, pasażerów i pieszych, jeśli chodzi o eksploatację pojazdów drogowych. Ramy badań zostały określone w "Dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów" oraz w regulaminie ONZ nr. 10, znanym również jako badanie UNECE 10.

Testy obejmują m.in. kompatybilność elektromagnetyczną (EMC), hałas drogowy, oszczędność paliwa, efektywność energetyczną i emisje. Każdy oryginalny lub nieoryginalny podzespół elektryczny/elektroniczny lub część pojazdu musi zostać zatwierdzony przed sprzedażą.

Rozporządzenie zawiera schemat blokowy, który pomaga ustalić, czy ESA wchodzi w zakres jego zastosowania. Zazwyczaj produkty, które nie łączą się z okablowaniem pojazdu, są generalnie wykluczone. Certyfikacja wymagana jest dla elementów, które łączą się za pośrednictwem standardowego już zatwierdzonego interfejsu. Systemy magazynowania energii elektrycznej (REESS) lub bardziej znane jako systemy ładowania, przeznaczone do dostarczania energii do elektrycznego napędu pojazdu są również objęte zakresem rozporządzenia.

Logo E-Mark to okrągła ramka z dużą literą „E” oraz numerem państwa UE, który udzielił homologacji. Jeżeli jedno państwo udzieli zgody, uznaje się je za wystarczające dla wszystkich pozostałych państw członkowskich.

Kody krajów są następujące:

 • E1 - Niemcy,
 • E2 - Francja,
 • E3 - Włochy,
 • E4 - Holandia,
 • E5 - Szwecja,
 • E6 - Belgia,
 • E7 - Węgry,
 • E8 - Czechy,
 • E9 - Hiszpania,
 • E10 - Jugosławia,
 • E11 - Wielka Brytania,
 • E12 - Austria,
 • E13 - Luksemburg,
 • E14 - Szwajcaria,
 • E16 - Norwegia,
 • E17 - Finlandia,
 • E18 - Dania,
 • E19 - Rumunia,
 • E20 - Polska,
 • E21 - Portugalia,
 • E22 - Federacja Rosyjska,
 • E23 - Grecja,
 • E24 - Irlandia,
 • E25 - Chorwacja,
 • E26 - Słowenia,
 • E27 - Słowacja,
 • E28 - Białoruś,
 • E29 - Estonia,
 • E31 - Bośnia i Hercegowina,
 • E32 - Łotwa,
 • E34 - Bułgaria,
 • E37 - Turcja,
 • E40 - Macedonia,
 • E42 - Wspólnota Europejska,
 • E43 - Japonia,
 • E45 - Australia,
 • E46 - Ukraina,
 • E47 - Republika Południowej Afryki.

Różnice między "e-Mark" a "E-Mark"

Oznaczenie e-Mark E-Mark
Typ Dyrektywa UE (Unii Europejskiej) Regulacja UNECE (Europejskiej Komisji Gospodarczej)
Zasięg obowiązywania Członkowie Unii Europejskiej Europa oraz inne regiony (Japonia, Australia, Turcja itd.)
Zatwierdzenie typu Whole Vehicle Type Approval (WVTA) Tak Nie

Czytniki RFID zaprojektowane zgodnie z wymaganiami E-Mark:

PLA-R6L
 • E-Mark ready

PLA-R6L

PLA-R6L jest czytnikiem kart zbliżeniowych RFID z rodzin MIFARE® Classic, Plus, Ultralight, DESfire EV2, ICODE, ISO1443A/B, ISO15693, działających na częstotliwości 13.56MHz. Dodatkowo dysponuje możliwością odczytu CSN z transponderów iCLASS oraz LEGIC.

PLA-D6L
 • E-Mark ready

PLA-D6L

PLA-D6L jest czytnikiem kart zbliżeniowych RFID z rodzin Unique (EM4102), HITAG1/S, HITAG2, HID ISOProx®II oraz Q5 działających na częstotliwości 125kHz.

Potrzebujesz więcej informacji nt. współpracy urządzeń RFID firmy Netronix z aplikacjami motoryzacyjnymi (automotive)?
Napisz do Nas!

Cooperation with Netronix is always the right decision!

Without stopping, we change with the changing market.
We offer our clients not only ready-made products, but also individual solutions.